Nama-Nama Pejabat Struktural

  • Nama-Nama Pejabat Struktural,  Tentang

    NAMA-NAMA PEJABAT

    Lurah Nama                             : Djoko Slamet Hardjana, SH NIP                                 : 19680308 199003 1 013 Pangkat                          : Penata Tk. I / IIId Jabatan                          : Lurah Pendidikan Terakhir  : S1   Sekretaris Nama                             : Ari Widodo NIP                                 : 19610924 198903 1 005…